Selecteer een pagina

Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Teun Steenbergen ICT Consultancy. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe Teun Steenbergen ICT Consultancy omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Teun Steenbergen ICT Consultancy de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Doel gegevens
De persoonsgegevens die door Teun Steenbergen ICT Consultancy verwerkt worden, hebben ten doel om:

  • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en/of producten en de uitvoering daarvan;
  • Het uitvoeren van diensten;
  • Het verrichten van betalingen;
  • Nakomen van wettelijke verplichtingen.

Opgeslagen persoonsgegevens

  • Contact- en NAW-gegevens;
  • E-mailadres en telefoonnummer;
  • Bankgegevens;
  • Overige persoonsgegevens door u zelf verstrekt tijdens correspondentie.

Bewaartermijn
Teun Steenbergen ICT Consultancy bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van twee jaar na uw laatste contact met Teun Steenbergen ICT Consultancy, tenzij Teun Steenbergen ICT Consultancy op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Via het contactformulier op deze website kunt u een verzoek indienen om uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien c.q. te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Teun Steenbergen ICT Consultancy zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen vier weken na ontvangst hierover informeren.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of u heeft verdere vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Teun Steenbergen ICT Consultancy, kunt eveneens contact opnemen via het contactformulier op deze website.

Teun Steenbergen ICT Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via onderstaande link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Beveiliging van gegevens
Teun Steenbergen ICT Consultancy neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en maakt gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Teun Steenbergen ICT Consultancy ontvangt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op deze website.

Doorgifte aan derden
Teun Steenbergen ICT Consultancy geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij Teun Steenbergen ICT Consultancy op grond van wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan de hiertoe bevoegde instanties.

Cookies
De website van Teun Steenbergen ICT Consultancy maakt gebruik van functionele en tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website kan opslaan op de computer van een bezoeker. In deze bestanden wordt informatie over het bezoek aan de site opgeslagen. Teun Steenbergen ICT Consultancy gebruikt cookies alleen t.b.v. technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden er op sommige pagina’s cookies in het kader van veiligheid voor de hosting systemen en de website zelf geplaatst. Op de standaard te navigeren pagina’s worden deze cookies niet gecreëerd. Bij uw eerste bezoek aan deze website bent u al geïnformeerd over deze cookies en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Aansprakelijkheid Teun Steenbergen ICT Consultancy
Teun Steenbergen ICT Consultancy heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Teun Steenbergen ICT Consultancy verwerkt ten behoeve van Teun Steenbergen ICT Consultancy. Teun Steenbergen ICT Consultancy accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

Wijziging Privacy Statement
Teun Steenbergen ICT Consultancy behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via deze pagina (www.teunsteenbergen.nl/privacy-statement/) bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van de website www.teunsteenbergen.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 13-5-2020.